Cena za uložení jednotlivých materiálů:

(přepočet: 1 m3 = cca 1,6 t)


Kompletní ceník ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.

Uvedené ceny jsou bez příslušného DPH, které činí 21%.
 

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!
DOKUMENTY NUTNÉ K DOLOŽENÍ PŘED POVOLENÍM UKLÁDKY


(povinnost platí pro všechny naše dodavatele již od února 2020)

1. je nutné všechny dokumenty pro ukládku inertního materiálů zasílat pouze JEDNÍM MAILEM na adresu:
atestykraun@seznam.cz,
 

2. mail musí obsahovat tyto 3 body:

- atesty/analýzy ohledně ekotoxicity a sušiny, tzn. vyhodnoceni tabulek 10.1 a 10.2 Zákona o odpadech,

- protokoly o odběrech vzorků, které je POVINNA k atestům přikládat laboratoř, neboť v návaznosti na nový Zákon o odpadech budou moci vzorky odpadů odebírat stejně už jen odborně způsobilé osoby s příslušným certifikátem (vzorky k analýzám musí být průkazné odkud se skutečně odebíraly),

- formulář "Základní popis odpadu", kde je nutné vyplnit potřebné informace pro identifikaci firmy, formulář opatřit podpisem vyhotovitele.
 

Formulář Základní popis odpadu (ZPO) ke stažení zde

 

Bez těchto výše uvedených dokumentů a podmínek ukládka na našem uložišti nebude povolena. 


POZOR!!! Laboratoř je povinna v atestech uvádět katalogová čísla inertního odpadu např. 170107 , 170504 apod. Není přípustné, aby laboratoř do označení materiálů uvedla jen např. slovo: ODPAD (pod tímto označením se může skrývat cokoliv, materiál nelze tak specifikovat, přejímat a jde především o nedůslednou práci laboratoře, která si nechává za analýzy a atesty platit nemalé finanční částky). Doporučujeme vám, abyste si toto důležité označení odpadů odkontrolovali v atestech, než nám je budete předkládat.


Pozn.
Všechny jednotlivé maily od našich dodavatelů jsou shlédnuty, zda splňují výše uvedené tři body a až poté přeposílány našemu odbornému dohledu. Ten dokumenty kontroluje, případně připomínkuje a písemně nás vyrozumí. Poté do 48 hodin obdrží dodavatel písemné vyjádření, zda splňuje všechny úřední podmínky pro ukládku na našem uložišti či nikoliv.Vážení obchodní partneři-dodavatelé,
 

dodavatel smí dodávat a provozovatel přijímat výhradně odpady uvedené v provozním řádu společnosti KRAUN spol. s r.o. a to na základě doložení, že obsahy škodlivin v sušině využívaných odpadů nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené v příloze č. 10, tabulce č. 10.1 a ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy v souladu se zvláštními právními předpisy, jsou splněny požadavky stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, sloupec II. vyhlášky č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen vyhl. č. 294/2005 Sb.) ve znění vyhl. č. 61/2010 Sb. a vyhl. 387/2016 Sb.


Původci a oprávněné osoby, které hodlají ukládat své odpady na zařízení KRAUN s.r.o. musí dodávat jen odpad uvedený v provozním řádu zařízení a zároveň jejich odpad musí splňovat kvalitativní parametry podle platné legislativy.

Nový zákon o odpadech umožňuje zařízením, jako je to naše, využít přechodného období do 31. 12. 2023, kdy je možné provozovat zařízení jako podle bývalých předpisů, tj. dokládání kvality odpadů podle vyhl. č. 294/2005 Sb., příloha č. 10 k vyhl. č. 294/2005 Sb., Tab. č. 10.1 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů a Tab. 10.2, sloupec II popř. I, nebo Tab. 10.4, sloupec II popř. I, Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů. Pro sedimenty se používá Tab. č. 10.3 Požadavky na obsah škodlivin v sedimentech využívaných na povrchu terénu.

Po skončení přechodného období budou přijímané odpady posuzovány pouze podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., příloha č. 5 k vyhl. č. 273/2021 Sb., Tab. 5.1 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů, sloupec II popř. I, Tab. 5.2 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin ve výluhu odpadu a Tab. 5.3 Limitní hodnoty ekotoxikologických testů, sloupec II popř. I. Sedimenty se hodnotí podle Tab. 5.4 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině sedimentu a Tab. 5.3 Limitní hodnoty ekotoxikologických testů, sloupec II popř. I.

Pokud některý původce nebo oprávněná osoba provede hodnocení odpadu podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., hodnocení může být akceptováno.

Hodnocení odpadu z části podle vyhl. č. 294/2005 Sb. a z části podle vyhl. č. 273/2021 Sb. není akceptovatelné.
 

V našem regionu provádí tyto zkoušky pro naši provozovnu laboratoř:

Zdravotní ústav Ústí nad Labem
Moskevská 15, Ústí nad Labem

nebo případně

ALS Czech Republic, s.r.o.
U Zdymadel 827/1, 410 02 Lovosice
Telefon/fax: 416 531 665

Bližší informace, které ukládají dodavatelům povinnost doložit atesty o kvalitě ukládaného materiálu Vám v naléhavých případech poskytne jednatel společnosti pan Kruncl Lubomír na tel. č. +420 602 281 015.

design © Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor