Cena za uložení jednotlivých materiálů:

(přepočet: 1 m3 = cca 1,6 t)


Kompletní ceník ve formátu PDF si můžete stáhnout zde

Uvedené ceny jsou bez příslušného DPH, které činí 21%.
 

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!
DOKUMENTY NUTNÉ K DOLOŽENÍ PŘED POVOLENÍM UKLÁDKY


(povinnost platí pro všechny naše dodavatele již od února 2020)

1. je nutné všechny dokumenty pro ukládku inertního materiálů zasílat pouze JEDNÍM MAILEM na adresu:
atestykraun@seznam.cz,
 

2. mail musí obsahovat tyto 3 body:

- atesty/analýzy ohledně ekotoxicity a sušiny, tzn. vyhodnoceni tabulek 10.1 a 10.2 Zákona o odpadech,

- protokoly o odběrech vzorků, které je POVINNA k atestům přikládat laboratoř, neboť v návaznosti na nový Zákon o odpadech budou moci vzorky odpadů odebírat stejně už jen odborně způsobilé osoby s příslušným certifikátem (vzorky k analýzám musí být průkazné odkud se skutečně odebíraly),

- formulář "Základní popis odpadu", kde je nutné vyplnit potřebné informace pro identifikaci firmy, formulář opatřit podpisem vyhotovitele.
 
Formulář Základní popis odpadu (ZPO) ke stažení zde


Bez těchto výše uvedených dokumentů a podmínek ukládka na našem uložišti nebude povolena. 


POZOR!!! Laboratoř je povinna v atestech uvádět katalogová čísla inertního odpadu např. 170107 , 170504 apod. Není přípustné, aby laboratoř do označení materiálů uvedla jen např. slovo: ODPAD (pod tímto označením se může skrývat cokoliv, materiál nelze tak specifikovat, přejímat a jde především o nedůslednou práci laboratoře, která si nechává za analýzy a atesty platit nemalé finanční částky). Doporučujeme vám, abyste si toto důležité označení odpadů odkontrolovali v atestech, než nám je budete předkládat.


Pozn.
Všechny jednotlivé maily od našich dodavatelů jsou shlédnuty, zda splňují výše uvedené tři body a až poté přeposílány našemu odbornému dohledu. Ten dokumenty kontroluje, případně připomínkuje a písemně nás vyrozumí. Poté do 48 hodin obdrží dodavatel písemné vyjádření, zda splňuje všechny úřední podmínky pro ukládku na našem uložišti či nikoliv.Vážení obchodní partneři-dodavatelé,

dodavatel smí dodávat a provozovatel smí přijímat výhradně odpady uvedené v provozním řádu společnosti KRAUN spol. s r.o. a to na základě doložení, že obsahy škodlivin v sušině využívaných odpadů nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené v příloze č. 10, tabulce č. 10.1 a ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy v souladu se zvláštními právními předpisy, jsou splněny požadavky stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, sloupec II. vyhlášky č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen vyhl. č. 294/2005 Sb.) ve znění vyhl. č. 61/2010 Sb. a vyhl. 387/2016 Sb.

 

V našem regionu provádí tyto zkoušky pro naši provozovnu laboratoř:

Zdravotní ústav Ústí nad Labem
Moskevská 15, Ústí nad Labem

nebo případně

ALS Czech Republic, s.r.o.
U Zdymadel 827/1, 410 02 Lovosice
Telefon/fax: 416 531 665

Bližší informace, které ukládají dodavatelům povinnost doložit atesty o kvalitě ukládaného materiálu Vám v naléhavých případech poskytne jednatel společnosti pan Kruncl Lubomír na tel. č. +420 602 281 015.

design © Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor