V dodaných odpadech nesmí být přítomny nebezpečné odpady jako:


► olejové filtry
► zářivky a výbojky včetně rozbitých
► baterie a akumulátory
► obaly (plastové, plechové či jiné) od olejů, chemických a jiných přípravků a výrobků
► textilní odpady znečištěné i neznečištěné
► uhynulá zvířata i jejich části
► jakékoliv kapalné odpady
► odpady ze zdravotnických zařízení
► čistírenské kaly

Dále v dodaných odpadech nesmí být přítomny:
► tuhé komunální odpady
► druhotné suroviny (papír, železo, barevné kovy, sklo, plasty apod.)
► nadměrné množství dřeva, minerálních a jiných izolací
► odpady ze zeleně apod.

V případě přimíšení výše uvedených odpadů k materiálu pro rekultivaci
nebude tento převzat nebo bude vrácen dodavateli na jeho náklady!
 
 
V případě zjištění, že dodavatel přimísil výše uvedený odpad k materiálu určenému pro rekultivace, nebude mu tento materiál vykoupen/převzat. Dojde-li při vykládce odpadu ke zjištění, že nepovolený odpad byl přimísen/skryt pod rekultivačním odpadem (např. na dně korby), bude jeho dodavatel vyzván k naložení a odvozu na vlastní náklady. Skládka je po celý den pod kontrolním dohledem.
 
design © Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor